DSCN3510


感謝~~簡先生~~預約光臨


進廠問題:後輪剎車警示燈亮


排除問題:剎車來令片更換+剎車碟盤研磨車銷+剎車系統診斷歸零


DSCN3513


 


DSCN3518


 


DSCN3520


 


DSCN3524


 


DSCN3522


 


DSCN3525


 


DSCN3528


 


DSCN3527


 


DSCN3532


 


DSCN3526


 


DSCN3529


 


DSCN3530


 


DSCN3531


 


DSCN3516


 


DSCN3515


 


DSCN3517


 


DSCN3533


 


DSCN3534


 


DSCN3535


 


DSCN3536


感謝~~感恩


 

全站熱搜

南一輪子館 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()